Καταστροφή αρχαιοτήτων από ιδιώτη στον Πειραιά το 1869!

Πειραιάς 1869 (Paul Baron des Granges)
Γράφει ο συγγραφέας, κ. Γιώργος Λεκάκης,

Όσο ανασκαλεύει κανείς αρχαία φύλλα εφημερίδων, τόσο βρίσκει αναφορές για καταστροφές αρχαιοτήτων, που ευρίσκονταν κάθε τόσο στην πολύπαθο ελληνική γη. Όσον αφορά τον Πειραιά, οι παλαιές αναφορές των ευαίσθητων δημοσιογράφων και των εφημερίδων της εποχής, είναι επίσης εκπληκτικές και πολυάριθμες…

Σήμερα θα σας γνωστοποιήσω μια καταστροφή από ιδιώτη, μεγάλων λίθων των Μακρών Τειχών του Πειραιώς, τις οποίες βρήκε σκάβοντας για να θεμελιώσει μια οικοδομή του… Φυσικά, το θεώρησε… ευτυχές γεγονός, για το δαπανηρό κτίσιμο που είχε μπροστά του… Τις κατέστρεψε και απέκτησε έτσι… δωρεάν δομικό υλικό για το σπίτι του… Και μάλιστα, μπροστά στα μάτια των τότε αρχαιοφυλάκων…

Διαβάζω στην εφημ. «Παλιγγενεσία» της 24.3.1869 (αρ. φ. 1638, στην 3η στήλη):

«Ἐν Πειραιεῖ παρὰ τὴν ἀγυιάν, οὐ μακρὰν τῆς γεφύρας τοῦ σιδηροδρόμου, ἄνθρωπος ἀνασκάπτων πρὸς οἰκοδομήν, εὗρε σειρὰν μεγάλων πετρῶν, ἐκτισμένων καθάπερ τὰ μακρὰ τείχη, καὶ φαίνεται ὅτι ὁ τοῖχος οὗτος ἐστὶ σειρὰ τούτων. Ἀλλ’ ὁ ῥηθεὶς ἄνθρωπος ἔχων ἀνάγκην πετρῶν κατέστρεψε τὸ πλεῖστον μέρος τῶν ἀρχαιοτήτων τούτων καὶ ἀπετέλεσε τοῖχον πρὸς οἰκοδομὴν οἴκου. Ταῦτα πράττονται ἐνώπιον ἑνὸς ἀπομάχου ἀπεσταλμένου ὅπως βλέπῃ τὰ πραττόμενα, ὡς λέγει, καὶ οὐχὶ νὰ ἐμποδίζῃ τὴν καταστροφήν, καθ’ ἧς, νομίζομεν, ὀφείλουσιν οἱ πρὸς οὕς ἐστιν ἀνατεθειμένη ἡ φροντὶς τῆς φυλάξεως τῶν ἀρχαιοτήτων, ἵνα ἐπιτηρῶσι σπουδαίως. 

Εἶναι λυπηρὸν τοιαῦτα νὰ διαπράττωνται ὑπὸ τὰ ὄμματα τῶν ἐν Ἀθήναις ἐπιτηρητῶν τῶν ἀρχαιοτήτων, καὶ νὰ καταστρέφωνται τὰ ἴχνη ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα διέφυγον κεκρυμμένα ὑπὸ τὴν γῆν τὰς καταστρεπτικὰς χεῖρας τῶν Γότθων, Βανδάλων καὶ ἄλλων βαρβάρων ἐθνῶν. Ἂν τοιαῦται καταστροφαὶ γίνωνται ἐνώπιον τῶν ἐν Ἀθήναις ἀρχαιοσκόπων, τί πλέον πρέπει νὰ ἐλπίσῃ τις εἰς τὰς ἐπαρχίας;»…

Τα σχόλια και οι συνειρμοί δικοί σας, για τον πολύπαθο Πειραιά…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

"Πειραϊκές ιστορίες του Μεσοπολέμου"