Ο Πειραιεύς του 1966 όπως τον κατέγραψε ο Θ. Βλάσσης
Το έντυπο "Πειραιεύς 1966" υπήρξε μια εικονογραφημένη έκδοση πειραϊκής προβολής που επιμελήθηκε ο Θ. Βλάσσης. Η εκτύπωσις έγινε στην Τυποτεχνική Πειραιώς, Αγίου Κωνσταντίνου 11.
Πειραϊκαί Εκδόσεις Σπύρος Κουσουρής.


Η μακέττα του, επί Δημαρχίας Γεωργίου Κυριακάκου, δημοπρατηθέντος υπό ανέγερσιν παρά την πλατείαν Κοραή Δημοτ. Μεγάρου (Πνευματικού Κέντρου), εις το οποίον θα στεγασθούν άπασαι αι υπηρεσίαι του Δήμου, με ειδικάς αιθούσας βιβλιοθήκης, ιστορικού αρχείου, πινακοθήκης, Διαλέξεων, Εκθέσεων κλπ. 
Το όλον έργον προβλέπεται να περατωθή εντός του έτους 1967. Η εκτέλεσις του έργου απεφασίσθη κατά την συνεδρίασιν της 10/10/65 ομοφώνως υπό του Δημοτικού Συμβουλίου...


Η εδρεύουσα εν Πειραιεί Σχολή Ναυτικών Δοκίμων εις το ειδικώς ανεγερθέν εις Πειραϊκήν κτίριον εκ προσφοράς Π. Βασσάνη. (L' ecole Navale Militaire)


Το κατόπιν δωρεάς της Ελένης Ζαννή Ορφανοτροφείον Αρρένων ανεγερθέν κατά τα έτη 1870 - 1874 και λειτουργούν έκτοτε υποδειγματικώς (L' orphelinat de Zannis)

Μέρος της παραλιακής οδού από Π. Τελωνείου
(Une partie de l' avenue au long du port)


Ο Θεμελιωθής το 1894 και αποπερατωθείς το 1898 Ναός της Ευαγγελιστρίας. Παραπλεύρως το Γηροκομείον
(L' eglise de Notre Dame)

Ο Ναός του Προφήτου Ηλιού, ο ανεγερθείς εις τον λόφον Καστέλλας παρά του ιδιώτου Περρωτού. Κατέστη ενοριακός το 1879.
(L' eglite de Saint Elie)

Το νησάκι του Κουμουνδούρου
(L' ilot de Koumoundouros)

Η Λεωφόρος Β. Κωνσταντίνου (L' avenue du Roi Constantin)

ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανέγερσις 1884 - 1887. Αποπεράτωσις 1895. Επεσκευάσθη κατά τα έτη 1927, 1946, 1952, 1962. Εις το αυτό κτίριον στεγάζονται η Δημ. Βιβλιοθήκη και το Ιστορικόν Αρχείον
(La Theatre Municipal)

Το Ν. Νοσοκομείον το ανεγερθέν δαπάναις της Βασ. Όλγας
(L' Hopital des Marins)

Λεωφόρος Γεωργίου Α' (L' avenue du Roi Georges)


Η Πλατεία Κοραή (La Place de Korai)

Τερψιθέα. Βραχώδης περιοχή διαμορφωθείσα εις πλατείαν το 1853. Κατασκευή μαρμάρινης κλίμακος 1878. Δημιουργία κάτω κήπων 1891. Θεμελίωσης Ηρώου 1938.
(La place de Terpsithea)

Ο Λόφος της Μουνυχίας. Πυκνοκατωκημένη περιοχή του Κεντρικού Πειραιώς
(La colline de Mounihias)

Ο Λιμενοβραχίων Φρεαττύδος. Κατεσκευάσθη το 1961 - 1962. Μήκος 440 μ. και πλάτος 8 μ. 
(La rade de Phreatie)

Λιμήν Ζέας (Πασαλιμάνι). Η άλλοτε αμμώδης παραλία που διεκδικεί τα πρωτεία της περιπατητικής κινήσεως του Πειραιώς από το 1879.
(Le Port de Zeas, Pasalimani)


Ο γραφικός κολπίσκος Μουνυχίας (Τουρκολίμανο) με τα θαυμάσια κέντρα του και τας εγκαταστάσεις των ναυταθλητικών σωματείων


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
-Ο περικαλλής Ναός της Αγίας Τριάδος, ο ανεγερθείς εις τον χώρον της καταστραφείσης κατά τον βομβαρδισμόν του Πειραιώς της 11.1.1964, παλαιάς εκκλησίας
-Σύστασις επιτροπής ανοικοδομήσεως, Ιούνιος 1951
-Απόφασης ανεγέρσεως του νέου Ναού, επί Αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνος (1955)
-Θεμελίωσις επί Αρχιεπισκόπου Δωροθέου (1956)
-Λειτουργία προσκαίρου ναϊδρίου 20.3.1959 - 1.4.1963
-Πρώτη λειτουργία ανοικοδομηθέντος Ναού 7.4.1963
-Επίσημα εγκαίνα 11.5.1964
Η παλαιά βομβαρδισθείσα εκκλησία είχεν θεμελιωθή εν έτει 1838 και αναινισθή κατά τα έτη 1898 και 1936.
-Τα μέλη της εκκλησιαστικής επιτροπής: Κ. Φαφούτης (ιερεύς), Νικ. Μαρούγκας, Σπ. Μπρούσκαρης, Κ. Μπουκουβάλας, Αρ. Παπαϊωάννου.
-Τα μέλη της Παμπεραϊκής Ενώσεως Αναστηλώσεως Αγίας Τριάδος: Μ. Πουρρής, Δ. Παρασκευάς, Δ. Χούπης, Σ. Ρεκούμης, Π. Παπαμαρινόπουλος, Ευθ. Πέτρου, Γ. Κρέστος, Ι. Μητρόπουλος, Εμμ. Δημητρόπουλος, Χρ. Ντούσιας. 

Το επί των οδών Β. Σοφίας και Σωτήρος εδρεύον Υπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας (Le Ministere de la Marine Marchande)

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς: 
- Μέχρι του 1930, όργανον Διοίκησεως του Λιμένος Πειραιώς, η Λιμενική Επιτροπή υπό διαφόρους ονομασίας
-1930. Ίδρυσις του Οργανισμού Λιμένος
-1930 - 1940. Βάσεις οργανώσεως αυτού
-1932. Ίδρυσις Ελευθέρας Ζώνης και συμπλήρωσις εγκαταστάσεων του Λιμένος
1940 - 1945. Ανακοπή προοδευτικής πορείας, λόγω πολεμικής περιόδου.
1945 - 1954. Σύντονοι προσπάθειαι δια την αποκατάστασιν των εκ του πολέμου ζημιών
1954 και εντεύθεν. Οργανισμός δραστηριότητος δια την επέκτασιν του θαλασσίου και χερσαίου χώρου, τον εκσυγχρονισμόν των εγκαταστάσεων και του τεχνικού εξοπλισμού, ώστε ο λιμήν σήμερον να ανταποκρίνεται πλήρως εις τα απαιτήσεις της ηυξημένης κινήσεώς του.

Διοίκησις Ο.Λ.Π.: Ευ. Γεωργουλόπουλος (Πρόεδρος), Δ. Πίππας (αντιπρόεδρος), Γ. Πετρόπουλος (γεν. διευθυντής) και μέλη Λ. Μενδρινός, Π. Ταμπούρλος, Α. Παπούλιας, Μ. Μαντζαρίδης, Σ. Αθανασούλιας, Χ. Θωμόπουλος, Κ. Λέφας, Λ. Κάβουρας, Χ. Τυπάλδος, Ι. Μπούκης, Α. Καφούρος.
(Le Port Du Piree)

Το παλαιόν Δημαρχείον - Το ιστορικό "Ρολόι"
Το κτίριον του Παλαιού Δημαρχείου, το ιστορικόν "Ρολόι", το θεμελιωθέν κατά το 1869 επί Δημαρχίας Δ. Μουτζοπούλου και χρησιμοποιηθέν ως Λέσχη μέχρι και του 1884, οπότε επί Δημαρχίας Αριστ. Σκυλίτση εγκατεστάθη εκεί η Δημοτική Αρχή.
Και σήμερον (εννοεί το 1966), παρά την μεταστέγασιν του Δημαρχείου και μέχρι της ανεγέρσεως του νέου Δημοτικού Μεγάρου, εις την αίθουσαν του Ωρολογίου πραγματοποιούνται αι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιώς
(L' ancien Hotel de Ville, connu sous le nom "Roloi")

ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
-Το προσωρινώς στεγαζόμενον εις το, παρά την Ακτήν Μουτσοπούλου 18, οίκημα και μέχρι της αποφασισθείσης ανεγέρσεως μονίμου παρά την Φρεαττύδα κτιρίου, Ναυτικόν Μουσείον της Ελλάδος.
-Επίτευγμα της ιδρυθείσης το 1949 εν Πειραιεί "Εταιρείας Ναυτικού Μουσείου και περισυλλογής κειμηλίων των κατά θάλασσαν αγώνων".
- Εγκαίνια Ν. Μουσείου 27 Ιουλίου 1955
-Πρώτος πρόεδρος αυτού ο Γ. Στρίγκος

Διοίκησις Ν. Μουσείου
Ναύαρχος Κ. Αλεξανδρής πρόεδρος, Λ. Νομικός και Ευάγγ. Αναργύρου αντιπρόεδροι, Δ. Παπαγιαννόπουλος-Παλαιός γεν. γραμματεύς, Ι. Λυκούρης ταμίας, Π. Λεούσης, Λ. Μελέτης, Γ. Παγκάρας, Χ. Σιδεράτος, Β. Σκαρπέτης, σύμβουλοι και έφοροι οι Π. Θεοχάρης, Θ. Βαλσαμάκης, Επ. Μπαμπούρης, Σπ. Γεωργόπουλος, Σπ. Ζάρκος, Επ. Στασινόπουλος και Γ. Καβελαράς
(Le Musee Nautique de la Grece)

Ο γραφικός κολπίσκος Μουνυχίας (Τουρκολίμανο) με τα θαυμάσια κέντρα του και τας εγκαταστάσεις των ναυταθλητικών σωματείων
(La rate de Kanari, Mounihias)

Ο ΑΝΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
Από του Οκτωβρίου του 1965 ο ανδριάς του ελευθερωτού του Πειραιώς και στρατάρχου της Ρούμελης ευρίσκεται επί της ομωνύμου πλατείας. Το έργον εφιλοτεχνήθη υπό της καλλιτέχνιδος Λουκίας Γεωργαντή - Οικονομοπούλου και έχει ύψος, μετά του βάθρου 6 και πλέον μέτρων.
Η ευρεία αυτή προσφορά προς την πόλιν του Πειραιώς, οφείλεται εις τους μόχθους και φροντίδας του υπό την Προεδρείαν του Ιωάννου Μητροπούλου, Πειραϊκού Σωματείου "Γ. Καραϊσκάκης". 
(La statue de Karaiskakis)

ΑΙ ΠΕΙΡΑΪΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Το Αρχαιολογικόν Μουσείον Πειραιώς στεγάζεται εις κτίριον μονόροφον επί της οδού Φιλελλήνων 18. Εις τα 4 αίθουσας αυτού εκτίθενται τινά μόνο των περισυλλεγέντων κατά καιρούς ευρημάτων, τα δε άλλα πολυάριθμα, μεταξύ των οποίων και αι σπουδαιόταται Πειραϊκαί επιγραφαί, είναι αποθηκευμένα ή ευρίσκονται εις το εν Αθήναις Αρχαιολογικόν Μουσείον.
Από τον Ιούλιον του 1959, ότε απεκαλύφθησαν τα μοναδικά πρωτότυπα χαλκά αγάλματα, δια των οποίων το Μουσείον Πειραιώς θα καταστή εν των σπουδαιοτέρων του κόσμου δια την ιστορίαν της αρχαίας τέχνης, μελετάται η ανέγερσις νέου ευρυχώρου κτιρίου και το οποίον ελπίζεται να αρχίση οικοδομούμενον κατά το τρ. έτος 1966.

Εις την πρώτην εικόνα, στιγμιότυπον από την, κατά την εκσκαφήν της οδού (Γωνία Φίλωνος και Γεωργίου Α'), ανεύρεσιν των ανεκτιμήτων αρχαιολογικών θησαυρών.
Εις την δευτέραν εικόνα ο προσωρινώς εκτεθείς εις το Αρχαιολογικόν Μουσείον Αθηνών Κούρος, όστις και θα μεταφερθή εις το ανεγερθησόμενον νέον Αρχαιολογικόν Μουσείον Πειραιώς.
(Lew trouvailles des foulles archeologiques)

ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Επίτευγμα της υπό την προεδρείαν της κ. Αικ. Ορφανού, Ενώσεως Ελληνίδων Πειραιώς "η Πρόοδος". Έργον του γλύπτου Ιωάννου Παππά. Αποκαλυπτήρια 29 - 59.
(La statue de la Mere)

ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Το πρώτον εν τη χώρα ιδρυθέν Εμπορικόν Επιμελητήριον λειτουργήσαν ως πρόσωπου Ιδιωτικού Δικαίου, μέχρι και της ψηφίσεως του . 184 του 1914, οπότε προσέλαβεν την μορφήν του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.
Από της ιδρύσεώς του (έγκρισις πρώτου καταστατικού 28/4/1907) μέχρι και των ημερών μας, το Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον Πειραιώς, δια της ευθυκρισίας των εκάστοτε Διοικήσεών του και της εμπειρίας των εκπροσώπων του, επεκτείνει την δραστηριότητά του, επ' ωφελεία της οικονομικής ζωής της χώρας και συμβάλλει εις την λήψιν αποφάσεων επί θεμάτων αφορώντων τα επί διεθνούς επιπέδου οικονομικά συμφέροντα της Ελλάδος.
Ιστορικής σημασίας υπήρξαν αι πρωτοβουλίαι του Επιμελητηρίου δια την μεταπολεμικήν ανάπτυξιν της Εθν. Οικονομίας και την αποκατάστασιν της εκ του μεταπολεμικού χάους.
Αξία ιδιαιτέρας μνείας, η συμπαράστασίς του εις την μάχην της οικονομικής αναδιοργανώσεως της πόλεως του Πειραιώς και η συμβολή του εις τον εκσυγχρονισμόν του τελείως καταστραφέντος κατά την πολεμικήν περίοδον λιμένος.
Χωρίς ανάπαυλαν το Ε.Β.Ε.Π. συνεχίζει τας προσπάθειάς του, με στόχον την επίλυσιν των προβλημάτων, των σχετιζομένων με την εκβιομηχάνησιν της χώρας και την προσαρμογήν προς τα νέας συνθήκας του εμπορίου.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ν. ΣΒΟΡΩΝΟΣ
Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘ. ΠΑΛΛΑΝΤΙΟΣ
Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΑΠ. ΚΟΤΤΑΡΙΝΟΣ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΕΜΜ. ΝΕΪΑΔΑΣ
(Le Palais de la Chambre de Commerce)Ξενοδοχείον επιβλητικόν και ελληνοπρεπές εις τον λόφον της Καστέλλας προς την πλευράν του λιμενίσκου Μουνυχίας επί οικοπέδου ανήκοντος εις το Υπουργείον Εθνικής Αμύνης, οπόθεν η θέα είναι μοναδική εις τον κόσμον. Η ιδέα και το σχέδιον είναι ονειροπόλημα του Συνδέσμου Γηγενών Πειραιωτών, προπαγανδισθέν εντατικώς από του Απριλίου 1954. Απεκοπείτο να συγκαταλεχθή έκτοτε τοιούτον περίλαμπρον έργον ως εθνοφελές και αμέσου αποδόσεως εις τα κρατικά παραγωγικά προγράμματα "δια να ενταχθή η Ελλάς εις τα χώρας του μεγάλου διεθνούς τουρισμού και προωθηθή τεραστία τουριστική ανπαπτυξις προς δημιουργίαν απαραιτήτων αξιολόγων συναλλαγματικών πόρων και εξύψωσιν του Πειραιώς. Ας ελπίσωμεν ότι (τώρα) η πόλις μας θα αποκτήση κάτι ανάλογον, έστω και αργά.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Έτος ιδρύσεως 1925
Αγ. Κωνσταντίνου 3 - Πειραιεύς
Διοικούσα Επιτροπή
Π. Παπαμαρινόπουλος Πρόεδρος, Ιωάννης Μπούκης Α' Αντιπρόεδρος, Ηλίας Ηλιού Β' Αντιπρόεδρος, Χρ. Μπενόπουλος Ταμίας, Δ. Κατσουλάκος Γ. Γραμματεύς, Δημ. Κοζομπόλης Διευθυντής
(Le Palais de la chambre de Metiers)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

"Πειραϊκές ιστορίες του Μεσοπολέμου"